titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  PREDAJ MAJETKU OBCE PRIAMYM PREDAJOM

PREDAJ MAJETKU OBCE PRIAMYM PREDAJOM

04.12. 2013

Zámer predať svoj majetok priamym predajom

Na stiahnutie
Geometrický plán [PDF]
Zámer predať svoj majetok priamym predajom [PDF] 

 Obec Podhradík v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 43/2013, zo dňa 22. 2. 2013

zverejňuje zámer

predať svoj majetok priamym predajom

 

PODMIENKY PREDAJA

I. Vyhlasovateľ

Názov organizácie: Obec Podhradík – Obecný úrad č. 82

IČO: 00327620

DIČ: 2021225668

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov

č. účtu: 8820629003/5600

II. Predmet predaja

1. Predmetom priameho predaja je predaj pozemkov na p. č. 285/13 o výmere 401 m², spolu s p. č. 285/14 o výmere 596 m², p. č. 285/15 o výmere 848 m², p. č. 285/16 o výmere 766 m², p. č. 285/18 o výmere 735 m²2, p. č. 285/19 o výmere 877 m², p. č. 285/20 o výmere 972 m², p. č. 285/21 o výmere 1012 m², ktoré sú GP č. 7/2013 odčlenené od pôvodnej parcely č. 254.

2. Minimálna cena za predaj uvedených nehnuteľností sa stanovuje na 25,00 Eur/m², s prihliadnutím na stanovené všeobecné hodnoty pozemkov podľa znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Milanom Gardošom, zo dňa 15. 02. 2013. Cena 25,00 Eur/m² bude znížená o 5,00 Eur/m² a vrátená tým kupujúcim, ktorí na kúpenej parcele skolaudujú do piatich rokov odo dňa nadobudnutia pozemku rodinný dom. Pre ostatných ostáva pôvodne schválená cena 25,00 Eur/m².

3. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s  podaním kúpnej zmluvy na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.

III. Ostatné  podmienky predaja

1. Ponuka musí obsahovať:

a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia)

b) označenie nehnuteľnosti – pozemku, a to: číslo parcely, výmeru

c) cenovú ponuku za nehnuteľnosť – pozemok (číselné vyjadrenie navrhovanej jednotkovej kúpnej ceny za 1

d) čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je osobou v zmysle § 9 ods. 6 alebo ods. 7, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

2. Ponuky doručte v lehote do 30. 04. 2013 do 12.00 hod., na adresu: Obec Podhradík, Podhradík 82, 080 06 Prešov, alebo osobne na uvedenej adrese v zalepenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – cenová ponuka“. Ponuky doručené po lehote na ich predloženie alebo nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1., budú z vyhodnotenia vylúčené.

 

3. Jeden záujemca môže odkúpiť len jednu nehnuteľnosť. V prípade podania ponúk na viacero parciel, treba uviesť poradie záujmu.

 

4. Pozemok bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými najvyššiu kúpnu cenu, ktorá nemôže byť nižšia ako 25,00 Eur/ m².

 

5. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na rokovaní OZ. Komisia na vyhodnotenie je vytvorená zo všetkých poslancov OZ a táto vyhodnotí ponuky ihneď po otvorení obálok.

 

6. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazných účastníkov o prijatí ich návrhov ako aj účastníkov, ktorí neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.

 

7. Uzatvorenie kúpnej zmluvy najneskôr do jedného mesiaca od schválenia predaja obecným zastupiteľstvom. Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu a všetky súvisiace poplatky za nehnuteľnosť prevodom na účet obce, najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou návrhu na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.

Zmluvné podmienky:

-súhlas na zriadenie vecného bremena pre uloženie kanalizačného potrubia a osadenie záchytného rigolu v šírke max. 1,5 m pozdĺž obecnej cesty

- nemožnosť prevodu pozemku po dobu piatich rokov na tretiu osobu odo dňa nadobudnutia pozemku.

 

8. Návrh kúpnej zmluvy bude spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka vyhlasovateľom priameho predaja.

 

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, priamy predaj s cenovou ponukou na predaj pozemku zrušiť, meniť podmienky priameho predaja, ukončiť priamy predaj ako neúspešný alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku priameho predaja. Zmena podmienok priameho predaja s cenovou ponukou na predaj pozemku sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

 

10. Bližšie informácie o ponúkaných pozemkoch, resp. obhliadka sa vykoná po predchádzajúcom dohovore na telefónnom čísle: 051/7765808.

Na stiahnutie
Geometrický plán [PDF]
Zámer predať svoj majetok priamym predajom [PDF]