titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Rozpočet 2014

Rozpočet 2014

01.10. 2014

rozpočet na rok 2014 v formáte PDF

Bežné výdavky2014 v €
111 Výdavky verejnej správy 49.900,-
635,006 Zimná údržba 700,-
620 Rozvoj obci 3.000,-
510 Nakladanie s odpadmi 4.500,-
640 Verejné osvetlenie 2.700,-
820 Kultúrne služby +knižnica 1.200,-
830 Vysielacie a vydavateľské služby 300,-
840 Náboženské a iné spoloč. služby 4.000,-
810 Rekreácia, šport, inde neklasif. 1.000,-
9111 Predškolské zariadenia 24.000,-
9601 Školské stravovanie 8.300,-
Bežné výdavky spolu:99.600,-
Kapitalové výdavky
Kanalizácia 120.000,-
Revitalizácia obce 5.000,-
Kapitálové výdavky spolu:125.000,-
Sumarizácia:
Bežné výdavky spolu: 99.600,-
Kapitálové výdavky spolu: 125.000,-
Rozpočtové výdavky spolu: 224.600,-
Bežné príjmy: 108.350,-
Kapitalové príjmy: 7.000,-
Príjmové finančné operácie: 215.500,-
Rozpočtové príjmy spolu: 330.850,-
Hospodárenie celkom: 106.250,-