titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Samospráva  >  Daň z nehnuteľností na rok 2019

Daň z nehnuteľností na rok 2019

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019

novy-obrazek.png


Obec Podhradík ako správca miestnych daní oznamuje obyvateľom obce, že priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 podáva v termíne do 31. januára 2019

·         daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností v roku 2018,

·         daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnostiam v roku 2018,

·         daňovník, u ktorého nastali zmeny v druhu alebo vo výmere nehnuteľností v roku 2018,

·         daňovník, u ktorého došlo k zmene účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2018,

·         daňovník, u ktorého v roku 2018 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom dome alebo mu bolo vydané búracie povolenie.

Kto už podal priznanie v predchádzajúcich rokoch a vo vlastníctve nenastali žiadne zmeny, priznanie k dani z nehnuteľností nepodáva.

V prípade spoluvlastníkov podávajú daňovníci priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá priznanie jeden z nich. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

Zároveň  upozorňujeme obyvateľov obce, že ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie respektíve čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením vzniká daňová povinnosť dedičovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou vzniká daňová povinnosť taktiež prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe osvedčenia o priebehu dražby.

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“, si môže daňovník

stiahnuť  tu:

Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľnosti

Poučenie na vyplnenie priznania

Potvrdenie o podaní priznania

                                                                                                          V Podhradíku  10. 01. 2019