titulka  | mapa stránok  | kontakt
facebook icon wikipedia icon rss icon

Navigácia:   Titulka  >  Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov.

Upozornenie pre majiteľov a držiteľov psov.

07.30. 2014

Na základe sťažností občanov upozorňujme chovateľov psov, aby dodržiavali zákon č. 282/2002 o držaní psov. Žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území našej obce, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu aby jeho pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Preto Vás opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov a to v rámci svojich možností.

V zmysle terajších platných predpisov môže obec chovateľom psa v prípade spáchania priestupku uložiť pokutu podľa § 7, ods. 3 písm. a) 16,59 € a podľa písm. b) 165,96 €. Tieto priestupky v obci rieši komisia na ochranu verejného poriadku.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.

Ako chovateľ nesiete zodpovednosť!!!!

V Podhradíku dňa 08. 07. 2014

Ing. Ladislav Stanek
starosta obce Podhradík